تبلیغات
دانستنیها - آسیب شناسی نظام های سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون(قسمت3)
 

آسیب شناسی نظام های سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون(قسمت3)

نوشته شده توسط :مهدی قاسمی
پنجشنبه 6 بهمن 1390-10:39 ب.ظ

ضرورت حكومت فیلسوف، كه از مهم ترین ایده های افلاطون برای تحقق نظام سیاسی مطلوب وی می باشد و همچنین امكان تحقق این آرمان، از دیگر مباحثی است كه در كتاب جمهور مطرح شده.

شهریاری مطلق العنان و قانون گذاری توانا

البته افلاطون برای برقراری هرچه سریع تر و بهتر قانون و همچنین نیك بختی جامعه، وجود شهریاری مطلق العنان، البته، با صفات ویژه ای همچون: جوان، خویشتن دار، تیزهوش، خوش حافظه، دلیر، اصیل و نیز قانون گذاری توانا بودن را طرح می كند.69

حتی كشوری كه دو شهریار با همان صفات داشته باشد در مرتبه دوم است; «اگر در كشوری دو شهریار با همان صفات فرمانروایی كنند، آن كشور از حیث سعادت در مرتبه دوم قرار دارد. هرچه عده فرمانروایان بیشتر باشد، به همان نسبت وضع قوانین درست دشوارتر می شود... كشوری كه دارای حكومت استبدادی است، اگر از وجود قانون گذار توانا و شهریاری نیك منش و درست كار بهره مند باشد، زودتر و آسان تر از كشورهای دیگر می تواند از بهترین انواع حكومت برخوردار شود.»70

 

ویژگی های نظام سیاسی مطلوب

1. پاسخگو بودن همه مقامات جز پادشاه

از نظر افلاطون جز پادشاه همه مقامات دولتی باید پاسخگو باشند: «هركس وظیفه قضاوت به عهده گیرد یا به تصدی مقام دولتی گماشته شود، مكلف است درباره كارهایی كه به انجام وظیفه اش مربوط است حساب پس دهد به استثنای كسانی چون پادشاه كه صلاحیت اخذتصمیم درمرحله نهایی دارند.»71

 

2. ثبات در قوانین

معیار در قوانین به داوری مردم بستگی ندارد، ولی در آتن، همان گونه كه مطرح شد، در مورد موسیقی معیار را لذتی كه مردم از آن می برند قرار دادند و با اینكه موسیقی دارای انواع و اشكال معینی بود، آن را تغییر دادند و همین بی اعتنایی به قوانین موجب شد مردم دیگر به قوانین حكومت توجهی نكنند و در نتیجه، باعث لگام گسیختگی همگانی شد.72

افلاطون تغییر مكرر آداب و رسوم را خطرناك ترین بیماری برای جامعه می داند; «تغییر مكرر رسوم و آداب، و اینكه هر روز چیزی ستوده و چیز دیگری نكوهیده شود به عقیده من خطرناك ترین بیماری هاست كه هرچه زودتر باید از آن پیش گیری كرد.»73 هیچ كس حق ندارد جز سرودهایی كه از طرف عموم به رسمیت شناخته شده و جنبه مقدس پیدا كرده اند، چیز جدیدی ابداع كند.74

 

3. هدف وسیله را توجیه می كند

اگر قانون گذار مطلبی را مفید بداند می تواند دروغ بگوید و به هر وسیله دیگری متوسل شود; «اگر قانونگذار كه به وظیفه خود واقف است بخواهد به منظور تشویق جوانان به كسب فضیلت انسانی دروغی بگوید، دروغی مفیدتر از آن سخن نخواهد یافت تا به یاری آن مردمان را وادار كند كارهای نیك و عادلانه را به میل و رغبت انجام دهند نه از روی اجبار.»75

قانون گذار برای پای بندی جوانان و سایر اقشار به اعتقاداتی كه برای جامعه سودمند است، به هر وسیله ای می تواند متوسل شود تا همه افراد جامعه در آن معتقدات شریك شوند.76

 

4. شایسته سالاری (فضیلت محوری)

كسانی كه از فضیلت برخوردار نباشند و از روشن بینی (دوست داشتن زیبایی و نیكی و نفرت از بدی و زشتی) بی بهره باشند، هرچند در فنون دیگر سرآمد باشند، نباید هیچ شغل دولتی به آن ها واگذار شود. ولی كسانی را كه بر خلاف آنان هستند باید دانا و خردمند، به معنای راستین شمرد و بالاترین مقام های دولتی را به آنان سپرد.77

اگر شخص حاكم و یا سایر زمامداران تابع هوا و هوس باشند، قوانین پایمال می شود; «آنجا كه یك فرد یا گروه توانگران یا عامه مردم كه درونی آكنده از شهوت و هوس دارند و یگانه آرزویشان ارضای آن شهوت و هوس است... زمام حكومت به جامعه یا فردی را به دست گیرند، قوانین پایمال می شوند و راه رهایی از هر سو مسدود می گردد.»78

بزرگ ترین زیان جامعه سپردن جامعه به دست مأموران ناشایسته است; «اگر جامعه ای اجرای بهترین قوانین را به دست مأموران ناشایسته بسپارد، كوچك ترین فایده ای از قوانین نمی برد و نه تنها مورد استهزای خاص و عام می شود، بلكه بزرگ ترین زیان ها عاید آن می گردد.»79

 

پی نوشت ها


1ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، چ هفتم، تهران، علمی و فرهنگی، 1379، ص 114ـ115.

2و3ـ همان، ص 115ـ121.

4ـ همان، ص 121ـ122.

5ـ همان، ص 122ـ123.

6ـ همان، ص 125ـ126.

7ـ همان، ص 129.

8ـ همان، ص 204.

9و10ـ همان، ص 215.

11ـ همان، ص 218.

12ـ همان، ص 219.

13ـ همان، ص 219ـ 220.

14ـ همان، ص 221.

15ـ همان، ص 238ـ239.

16ـ همان، ص 292.

17ـ همان، ص 296ـ297.

18ـ همان، ص 355ـ356.

19ـ همان، ص 360.

20ـ همان، ص 361ـ362.

21ـ همان، ص 315ـ316.

22ـ همان، ص 407.

23ـ همان، ص 456ـ458.

24ـ همان، ص 456.

25ـ همان، ص 315ـ316.

26ـ همان، ص 364ـ365.

27ـ همان، ص 370.

28ـ همان، ص 335ـ336.

29ـ همان، ص 338.

30ـ همان، ص 338.

31ـ همان، ص 340.

32ـ همان، ص 340.

33ـ همان، ص 372.

34ـ همان، ص 395ـ400.

35و36ـ همان، ص 404ـ406.

37ـ همان، ص 341ـ342.

38ـ همان، ص 344.

39ـ همان، ص 375.

40ـ همان، ص 445.

41ـ همان. شاید از برخی عبارات افلاطون چنین برآید كه منظور او از «خدا» همان خداوند مطرح در ادیان الهی است; «آن خدایی كه به قول پیشینیان آغاز و میان و انجام همه امور در دست اوست، پیوسته در راه راست پیش می رود; زیرا طبیعت او چنان است كه هرگز دگرگونی نمی پذیرد، بلكه مراد ابدی خود را می پیماید» (دوره آثار، ج 4، ص 2148). اما با توجه به عبارات دیگری كه افلاطون دارد چنین نظری صحیح به نظر نمی آید. او خدایان متعدد را مطرح می كند (كتاب قوانین، ص 2042) به ویژه در رساله مهمانی كه پس از ذكر خدایان متعدد، بسیاری از خصوصیات انسان را به خدایان نسبت می دهد و خدایانی كه مطرح می كند مانند انسان ها دارای صفات پلید و نیك هستند (دوره آثار افلاطون، ج 1، ص 401 به بعد.) بنابراین، با توجه به مجموعه آثار افلاطون نمی توان «خدا» به مفهومی كه در ادیان آسمانی، بخصوص در اسلام است، به خدایان افلاطون نسبت داد.

42ـ افلاطون، دوره آثار افلاطون (قوانین)، ترجمه محمدحسین لطفی، چ دوم، تهران، خوارزمی، 1367، ج 4، ص 2028.

43ـ همان، ص 2042.

44ـ همان، ص 2149.

45ـ همان، ص 2200.

46ـ همان، ص 2036ـ2037.

47ـ همان، ص 2039.

48ـ همان، ص 2134 و 2112.

49ـ همان، ص 2033.

50ـ همان، ص 2033.

51ـ همان، ص 2034.

52ـ همان، ص 2113.

53ـ همان، ص 2119.

54ـ همان، ص 2130.

55ـ همان، ص 2168.

56ـ همان، ص 2038.

57ـ همان، ص 2044.

58ـ همان، ص 2130.

59ـ همان، ص 2140.

60ـ همان، ص 2114.

61ـ همان، ص 2117.

62ـ همان، ص 2116ـ2117.

63ـ همان، ص 2119.

64ـ همان، ص 2119.

65ـ همان، ص 2120.

66ـ همان، ص 2124ـ2125.

67ـ همان. ص 2125.

68ـ همان، ص 2130.

69ـ همان، ص 2140.

70ـ همان، ص 2140ـ2141.

71ـ همان، ص 2199.

72ـ همان، ص 2128و2129، 2068و2072و 2073و 2074.

73ـ همان، ص 2240.

74ـ همان. ص 2242.

75ـ افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسین لطفی، ص 2078 و 2079.

76ـ همان، ص 2079.

77ـ همان، ص 2114.

78ـ همان، ص 2145.

79ـ همان، ص 2186.

نظرات() 


http://viabiovit.com/viagra-ohne-kreditkarte.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:45 ق.ظ

Regards. A good amount of tips.

viagra generic price of viagra online pharmacy uk can you actually buy viagra online buy generic viagra online uk next day delivery get viagra prescription buy real viagra cheap safe to buy viagra online buy sildenafil uk sildenafil generic price
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:22 ب.ظ

Wow a good deal of excellent info.
are there generic cialis cialis 5 effetti collaterali generic cialis at the pharmacy cialis generika cialis 05 side effects of cialis order a sample of cialis cialis kaufen wo cialis mit grapefruitsaft american pharmacy cialis
Viagra 20 mg best price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:22 ق.ظ

Seriously all kinds of very good advice!
viagra no prescription where can i buy viagra over the counter buy viagra alternative viagra how to get a prescription where to get viagra prescription where can i buy sildenafil online where to buy viagra viagra alternative cheap viagra buy viagra brand online
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 06:31 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
buy brand cialis cheap wow look it cialis mexico click here cialis daily uk cialis 5 mg buy cialis super acti viagra cialis levitra cialis patentablauf in deutschland viagra cialis levitra cialis prezzo in linea basso comprar cialis navarr
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 11:47 ب.ظ

You said it perfectly.!
side effects of cialis cialis prices trusted tabled cialis softabs we choice cialis pfizer india generic cialis at walmart only here cialis pills weblink price cialis cialis vs viagra cialis 30 day trial coupon free generic cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:07 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis 100mg suppliers cialis dosage amounts american pharmacy cialis where to buy cialis in ontario buy generic cialis buy cialis uk no prescription cialis 5 mg buy legalidad de comprar cialis import cialis import cialis
What do you do when your Achilles tendon hurts?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:33 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?
My website is in the very same area of interest as yours
and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Cheers!
shauntearndt.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:15 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.
http://bobbistinebaugh.jimdo.com/
شنبه 14 مرداد 1396 12:11 ب.ظ
I am really grateful to the holder of this web site who has shared
this enormous article at at this time.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 08:21 ق.ظ
You made some good points there. I checked on the web to
find out more about the issue and found most people will go along with your views on this
site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری


Pichak go Upسایت تفریحی اس ام اس جوکز - انواع اخبار و اس ام اس میهن موبایل - دانلود موبایل،برنامه موبایل،بازی موبایل،تم موبایل،,والپیپر موبایل


The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox